Bonaire Car Rentals
Island Car Rental

Engels

 

Algemene Voorwaarden van Island Carrental Bonaire n.v.

 
Home

Vloot & prijzen:
First Choice Auto's

Beschikbaarheid
Reserveringen

Onze Lokatie

Contact

Algemene Voorwaarden

Bonaire Links
  Artikel 1.
 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst tussen Island Carrental Bonaire als verhuurder en de huurder van het voertuig.
 2. Veranderingen in deze overeenkomst kunnen alleen gemaakt worden als zij ondertekend zijn door zowel de huurder als Island Carrental Bonaire.
 3. Het 'Check Out Report' van deze overeenkomst inhoudende verdere bijzonderheden met betrekking tot (de conditie van) het voertuig, de verhuurperiode, huur, verzekeringsmogelijkheden etc. is een onderdeel van de huurovereenkomst.
 4. Onder voertuig wordt in deze overeenkomst verstaan een auto, een bus, een truck, een pick-up of enig ander voertuig zoals gespecificeerd op het huurcontract. Voorts impliceert het waar nodig wielen, gereedschap, uitrusting, accessoires en voertuigpapieren.
 5. Brandstof is niet bij de huurprijs inbegrepen. Terugbezorgde voertuigen dienen dezelfde hoeveelheid brandstof te bevatten als zij hadden op het moment van vertrek. Indien dit niet het geval is, zal een hervulbedrag in rekening gebracht worden per 1/8 tankinhoud. Huurder heeft geen recht op restitutie voor teveel getankte brandstof.
 6. De huurder dient zich vooraf te vergewissen welke soort brandstof getankt dient te worden. Island Carrental Bonaire is niet aansprakelijk jegens de huurder, indien schade ontstaat door het tanken van voor het gehuurde voertuig ongeschikte brandstof.
 7. Bij het gebruik van verkeerde brandstof wordt de huurder volledig aansprakelijk gesteld voor de schade die hierdoor wordt veroorzaakt aan de motor van het voertuig.
 8. De huurder is niet gebonden aan een minimum of maximum aantal af te leggen kilometers.
 9. Voertuigen worden alleen verhuurd aan personen vanaf de leeftijd van 23 jaar en in bezit van een geldig rijbewijs welke tenminste twee jaar vóór aanvangsdatum van de huurovereenkomst is afgegeven.
Artikel 2.
 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of enigszins anders schriftelijk is overeengekomen. Indien de verhuurder toestemming heeft gegeven het voertuig op een later tijdstip terug te bezorgen, blijft de huurder aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt met het voertuig tot het tijdstip waarop de verhuurder feitelijk het voertuig ontvangt en heeft geïnspecteerd ofwel heeft laten inspecteren.
 2. Bij aanvang van de huurovereenkomst dient huurder het voertuig te inspecteren en aangetroffen schade en/of gebreken direct te melden aan Island Carrental Bonaire. Hiervan zal een rapport opgemaakt worden. Melding achteraf is niet mogelijk en wordt toegerekend aan de huurder.
 3. Indien de huurder de huurperiode wil verlengen, dient Island Carrental Bonaire hiervan vooraf op de hoogte gesteld te worden. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Alle autoverzekeringen die van toepassing waren op het gehuurde voertuig tijdens de eerdere huurperiode, worden verplicht en automatisch verlengd voor de verlengde huurperiode.
 4. Indien het voertuig, zonder daarvan Island Carrental Bonaire op de hoogte gesteld te hebben, niet binnen de overeengekomen termijn weer bij de verhuurder is ingeleverd, ontstaat voor Island Carrental Bonaire het recht tot onmiddellijke inname van het voertuig. De huurder is dan de prijs verschuldigd als in lid 5 vermeld wordt tot en met het tijdstip dat het voertuig weer in het bezit is van Island Carrental Bonaire. Alle autoverzekeringen die van toepassing waren op het gehuurde voertuig tijdens de overeengekomen huurperiode, worden verplicht en automatisch verlengd totdat het voertuig weer in het bezit is van de verhuurder.
 5. Bij een latere inlevering van het voertuig dan het tijdstip in het huurcontract aangegeven is er een basisboete van $12,- voor het eerste uur. Voor elk daarop volgend uur wordt een boete in rekening gebracht van $10,-.
 6. Het voertuig dient in goede staat terugbezorgd te worden op de plaats en de tijd zoals gespecificeerd in het 'Check Out Report'.
 7. Bij inlevering van het voertuig zal deze gecheckt worden door Island Carrental Bonaire. Hierbij zal een rapport worden opgemaakt van aangetroffen schade/gebreken en zal de schade afgewikkeld worden met huurder.
Artikel 3.
 • Het is de huurder niet toegestaan het voertuig op enigerlei wijze buiten het eiland Bonaire mee te nemen. Bij vervoer van het eiland af door middel van een ferry, vrachtschip of enigerlei andere vorm van transport zal aangifte van diefstal worden gedaan bij de politie, daar het huurcontract en alle daaruit voortvloeiende rechten vanaf het moment van wegvoering nietig is. Een boete ter hoogte van de dan geldige commerciële verkoopwaarde van het voertuig dan wel de boekwaarde van het voertuig (naar keuze van de verhuurder), verhoogd met incasso- en rentekosten met een minimum van 15% van de gekozen waarde, zal dan opgelegd worden. Alle andere gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten zullen eveneens op de huurder worden verhaald.
Artikel 4.
 • Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen.
Artikel 5.
 1. De verzekeringsvoorwaarden liggen ter inzage en maken deel uit van deze huurovereenkomst. Op verzoek worden deze uitgereikt.
 2. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle niet onder de dekking van de verzekering vallende schade.
 3. Het eigen risico voor schade aan het gehuurde voertuig is slechts dan niet van toepassing als een officieel politierapport van het ongeval overhandigd wordt aan Island Carrental Bonaire waaruit blijkt dat de schade niet veroorzaakt is door opzet of schuld van de huurder en de schade verhaald kan worden op de wederpartij. Tot het moment dat de schade verhaald is op een aanwijsbare wederpartij wordt de huurder aansprakelijk gesteld en belast voor de schade. Pas als de volledige schade op de wederpartij is verhaald zal restitutie van de kosten aan de huurder plaatsvinden.
 4. Island Carrental Bonaire heeft het recht de voorwaarden omtrent de verzekeringen tussentijds te wijzigen. Indien dit het geval is dan zal Island Carrental Bonaire bij de balies de wijzigingen goed zichtbaar beschikbaar stellen.
 5. No insurance:
  1. De huurder is volledig aansprakelijk voor elke vorm van schade aan het gehuurde voertuig, veroorzaakt door de huurder of een niet-aanwijsbare derde partij, ongeacht de hoogte van het schadebedrag.
  2. Inbraak en diefstal schade worden niet door de verzekering gedekt.
 6. CDW (Collision Damage Waiver)
  1. Het eigen risico bedraagt USD.565.-. bij schade aan het voertuig door een botsing/ongeval veroorzaakt door de huurder of een niet-aanwijsbare derde partij. De huurder is volledig aansprakelijk voor elke vorm van schade aan het gehuurde voertuig die onder dit bedrag ligt.
  2. Inbraak en diefstal schade worden niet door de verzekering gedekt.
  3. Het eigen risico bedraagt USD.565.-. bij schade aan derden als gevolg van een aanrijding door schuld van de huurder.
Artikel 6.
 • Bij het aangaan van de huurovereenkomst zal per credit card autorisatie de borg van het verwachte huurbedrag plus het geldende eigen risico worden gereserveerd op de credit card.
Artikel 7.
 • De huurder is verplicht en verbindt zich om alle verschuldigde kosten te betalen alvorens Bonaire te verlaten. Indien nodig zullen eventuele (buiten)gerechtelijke incasso- en rentekosten met een minimum van tenminste 15% en gerechtelijke kosten ten laste van de huurder worden gebracht.
Artikel 8.
 1. Uitsluitend de huurder van het voertuig, zoals vermeld in het contract, en de personen welke als 'additional driver' in de huurovereenkomst staan vermeld zijn bevoegd het voertuig te besturen. Eventuele schades veroorzaakt door een additional driver worden altijd belast aan de hoofdcontractant: de huurder.
 2. Als de huurder een andere, niet in de huurovereenkomst genoemde, bestuurder toestemming geeft het voertuig te besturen dan wel te verplaatsen, of als de huurder onzorgvuldig is in het voorkomen dat een derde het voertuig bestuurt of verplaatst, is de huurder volledig aansprakelijk voor elke schade aan het gehuurde voertuig, de inzittenden of een derde partij. De huurder kan in een dergelijk geval geen aanspraak meer maken op eventueel afgesloten verzekeringen.
 3. De huurder dient er zorg voor te dragen dat de voertuigsleutels niet aan een ander dan de in het contract genoemde bestuurder worden afgegeven.
 4. Elke schadeveroorzakende gebeurtenis, ongeacht of er derden of bezittingen van derden bij betrokken zijn, dient onmiddellijk gemeld te worden bij de politie (tel: 717-8000 of 911) en Island Carrental Bonaire (tel: office 717-2100 ). Nalaten hiervan zal de verzekeringsdekking ongeldig maken. De huurder zal aansprakelijk zijn voor alle veroorzaakte schade.
 5. Het is de huurder niet toegestaan met de auto op ongeplaveide wegen. Schade aan personenauto's of bussen als gevolg van het rijden op ongeplaveide wegen worden niet gedekt door de verzekering. Indien het gebruik van de auto in het Nationaal Park wordt geconstateerd, is de huurder zelf verantwoordelijk voor het bergen van de auto indien noodzakelijk en draagt zelf de kosten hiervan. Island Carrental Bonaire heeft geen enkele verplichting hierbij assistentie te verlenen.
 6. De huurder is volledig aansprakelijk voor schade aan of door het voertuig veroorzaakt als gevolg van het rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
 7. Als een onjuiste voorstelling is gemaakt wat betreft de geldigheid van het rijbewijs of de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd, zal de schade veroorzaakt aan of door het voertuig niet door de verzekering gedekt worden.
 8. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle kosten welke voortkomen uit parkeer- of verkeersovertredingen of strafbare feiten welke gepleegd zijn tijdens de huurperiode.
 9. Als de huurder het voertuig verlaat, dienen de sleutels en waardevolle spullen verwijderd te worden.
 10. Indien verslepen van het voertuig nodig is, is dit voor kosten van de huurder, tenzij de oorzaak ligt in een mechanisch defect.
 11. Het voertuig mag niet gebruikt worden om tegen een vergoeding passagiers of goederen te vervoeren, of om andere voertuigen te (ver)slepen dan wel te duwen. Schending van dit verbod maakt de huurder volledig aansprakelijk voor elk verlies van of schade aan passagiers, goederen of het voertuig.
 12. Het voertuig mag niet overbelast worden en dient gebruikt te worden op een zorgvuldige wijze. Het is verboden om meer personen te vervoeren dan er stoelen zijn in het voertuig, inclusief de bestuurder.
 13. Lekke banden dienen onmiddellijk vervangen te worden. De huurder is volledig aansprakelijk voor schade die ontstaat door het nalaten hiervan. Voor de reparatie van een lekke band wordt $20.00 in rekening gebracht. Indien de band niet te repareren is, wordt een nieuwe band in rekening gebracht.
 14. Het is de huurder verboden deel te nemen aan enige test, race of wedstrijd met het voertuig. Schending van dit verbod maakt de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade.
 15. In alle bovenstaande gevallen waarin de huurder volledig aansprakelijk is, zal de dekking van de verzekering uitgesloten zijn.
Artikel 9. Night depository
 1. Openingstijden van het kantoor van Island Carrental Bonaire: Maandag tot Vrijdag van 8.00 tot 18.00 andere tijden op aanvraag.
 2. De huurder kan het voertuig buiten openingstijden van Island Carrental Bonaire inleveren op de luchthaven. Dit is uitsluitend mogelijk na bekendmaking hiervan door de huurder aan Island Carrental Bonaire.
  Huurder blijft echter aansprakelijk voor elke geconstateerde schade aan het voertuig bij controle door Island Carrental Bonaire welke zal plaatsvinden direct na de opening van het kantoor. Deze controle zal plaatsvinden aan de hand van het schaderapport dat aan het begin van de overeenkomst is opgesteld door de verhuurder.
 3. Gebruik van de night depository is alleen mogelijk indien huurder de borg via credit card autorisatie heeft getekend bij aangaan van het huurcontract en Island Carrental Bonaire de betaling via credit card kan afhandelen.
 4. Island Carrental Bonaire bied ook een nachtservice aan op verzoek voor ophalen of terug brengen van de auto. Hiervoor worden wel extra kosten in rekening gebracht.
Artikel 10.
 1. Island Carrental Bonaire is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van persoonlijke eigendommen, goederen of bagage van de huurder, de bevoegde bestuurder(s) of andere gebruikers of inzittenden van het voertuig. Dit valt ook niet onder de dekking van de verzekering.
 2. Island Carrental Bonaire is niet aansprakelijk voor schade of persoonlijk letsel toegebracht aan inzittenden (inclusief huurder en/of 'additional drivers') van het gehuurde voertuig als gevolg van een aanrijding of ander ongeval.
Artikel 11.
 • Island Carrental Bonaire is gerechtigd het voertuig voor het einde van de huurovereenkomst, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, terug te halen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten en schade, indien blijkt dat een onjuiste voorstelling is gemaakt omtrent het doel het voertuig te huren of te verkrijgen welke van dien aard zijn dat als Island Carrental Bonaire hiervan op de hoogte was geweest, het de huurovereenkomst niet was aangegaan, als het voertuig gebruikt is om de wet te overtreden, als het overduidelijk verlaten is, als de huurder enig artikel van deze huurovereenkomst heeft overtreden.
Artikel 12.
 1. Eventuele (ver)nietig(baar)heid of ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze overeenkomst laten de toepasselijkheid en geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 2. Bij eventueel verschil in de interpretatie van de Nederlands- en de Engelstalige tekst van deze overeenkomst, is de Nederlandstalige doorslaggevend.
Artikel 13.
 • Op deze huurovereenkomst is het Nederlands Antilliaans Recht van toepassing.
Island Car Rental Bonaire
E-mail: info@islandcarrentalbonaire.com
Tel: +(599) 717 2100